Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK)

AKTS Yönetmeliği

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS/ECTS) YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1- Bu yönerge, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesince yürütülen önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim gören Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrencilerin akademik başarılarını belgelendirmek amacı ile düzenlenecek transkript (notlu belge) ve diploma eklerinde bu yönerge hükümleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enstitülerinde kayıtlı olan öğrencilerin AKTS/Diploma Eki ve Not Çizelgesi (Transkript) hazırlama çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- 7 Mayıs 2014 tarih ve 28993 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanım

Madde 4-  Bu yönergede yer alan

AKTS Kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve mezuniyet tezi vb.) ifade eden bir değerini,

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan bir sistemi,

AKTS Kurum Koordinatörü: Kurum Yetkilisi Rektör tarafından bir AKTS Kurum Koordinatörünü,

AKTS Program ( Bölüm veya Anabilim Dalı) Koordinatörü:  ÇOMÜ’de diploma veren her akademik bölüm ve anabilim dalının AKTS Koordinatörünü,

Eğitim Bilgi Sistemi (AKTS Bilgi Paketi): AKTS Bilgi Paketi/ Ders Kataloğu, yurtdışından gelen misafir öğrenciler için kurumun web sayfasında ve/veya basılı olarak iki dilde (ya da İngilizce eğitim veren kurumlar için sadece İngilizce) yayımlanan ECTS Users’ Guide kontrol listelerindeki başlıkları içeren bilgileri kapsayan eğitim bilgi sistemini,

Öğrenci İş Yükü: Öğrencinin hedeflenen öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için dersle ilgili olarak yaptığı tüm pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar, başka bir deyişle ders saati içinde ve ders saati dışındaki tüm çalışmaları,

Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü ifade eder.

AKTS Koordinatörleri

Madde 5 – Kurum Yetkilisi Rektör tarafından bir AKTS Kurum Koordinatörü ve akademik programların önerisi ile AKTS Programına katılacak her bölüm ya da anabilim dalına bir Program (Bölüm) Koordinatörü atanır.

 1. AKTS Kurum Koordinatörünün Görevleri

AKTS Kurum Koordinatörünün görevleri;

a) Kurumunun AKTS ilke ve mekanizmalarına uyumunu ve AKTS’ye dahil olma isteğinin devamlılığını sağlamak ve çalışma takvimini oluşturmak,

b) AKTS’yi kurumun içinde ve dışında, örneğin uluslararası ortaklık programlarında, tanıtmak; AKTS’nin kullanımını mümkün ve işler kılmak; ve kurumunun birim koordinatörlerine danışmanlık ve destek vermek,

c) AKTS hakkında bilgilendirmek ve Program (Bölüm ve Anabilim Dalı) Koordinatörleriyle birlikte kurumsal Eğitim Bilgi Sistemini (AKTS Bilgi Paketini) hazırlayarak bu Paketin üretilip yayımlanmasını ve ortaklık kurulan kurumlara dağıtılmasını sağlamak ve çalışmalar konusunda üniversite yönetimine rapor sunmak,

d) Kurumsal Koordinatör ayrıca, Avrupa Komisyonu (European Commission) ve Fon Dağıtan Ulusal Resmî Kurum (Türkiyede: Devlet Planlama Teşkilâtı bünyesindeki Ulusal Ajans, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi) ile kurumsal anlaşmalardan ve bu kurumlara verilecek raporlardan sorumludur.  

2) AKTS Program Koordinatörünün (Bölüm veya Anabilim Dalı Koordinatörü) Görevleri

AKTS Program Koordinatörünün görevleri;

 • Program Koordinatörü genel olarak birimi içerisinde öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bağlantı kurarak ve AKTS sisteminin işleyişini sağlamak,
 • Öğrencileri AKTS’nin pratik ayrıntıları hakkında bilgilendirmek. Örneğin, ortaklık kurulmuş kurumların AKTS paketini öğrencilere erişilir kılar; öğrencilere formları doldurmalarında yardım eder; akademik tanıma prosedürlerini ve dokümanları (öğrenim anlaşması:learning agreement; ders transkripti (not çizelgesi):transcript of records) öğrencilere anlatmak,
 • Program Koordinatörü Erasmus Program Koordinatörü ile işbirliği halinde öğrenciye, gideceği kurumda akademik ilgi alanına uyan bir program hazırlamasında danışmanlık yapmak,
 • Program Koordinatörleri birimlerindeki meslektaşlarını AKTS hakkında bilgilendirmek ve birimin bütün derslerine AKTS kredisi atfedilmesini sağlamak.
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilgi Sisteminde ( AKTS Bilgi Paketinde), kendi programına ait olan kısmı hazırlanmasının yanı sıra söz konusu bilgi sistemindeki öğretim programlarında yer alan ders tanıtım bilgilerinin düzenli girilip girilmediği ve güncel olup olmadığını takip ederek ilgili program başkanına ve Kurum Koordinatörünü bilgilendirmek.

 Uygulama Koşulları

 Madde 6- AKTS kredisi, bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve mezuniyet tezi vb.) ifade eden bir değerdir. Bu değer, her bir dersin, herhangi bir yükseköğretim kurumunda, bir akademik yılın, tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam çalışma yükünün ne kadar bir bölümünü teşkil ettiğinin göstergesidir.

 Madde 7- AKTS kredilendirilmesinde yarıyıllar esas alınır. Yarıyıl esasına göre eğitim yapan kurumların bir yarıyıllık eğitimi 30 AKTS kredisine eşdeğerdir. Yıl esasına göre eğitim yapılan kurumların bir akademik yıllık (iki yarıyıl) eğitimi 60 AKTS kredisine eşdeğerdir. Bir akademik yılda üç dönem eğitim yapılması halinde her dönem 20 AKTS kredisi olarak değerlendirilir. 60 AKTS kredisi 36-40 haftalık bir eğitim-öğretim yılına ve yaklaşık 1500-1800 saatlik öğrenci iş yüküne karşılıktır. Kredi miktarının belirlenmesinde temel alınacak ölçüt 'Öğrenci İş Yükü' olmalıdır. Bir AKTS kredisi, 25.5 saatlik öğrenci çalışmasının karşılığıdır.

Madde 8- Bir dersin AKTS kredisi belirlenirken bölüm/anabilim dalının tüm eğitim-öğretim programı göz önüne alınarak hesaplama yapılır. Bu amaçla her ders/modül için öğrencinin kazanması gereken bilgi, beceri, kavrama düzeyindeki öğrenme ürünleri (çıktıları) ve yeterliklerinin her birine belli bir kredi verilir.

 1. İşlem Basamakları
 • Ders öğrenme kazanımları belirlenmelidir.
 • Hedeflenen öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için gerekli öğrenme-öğretme aktiviteleri belirlenmelidir.
 • Uygun değerlendirme teknikleri seçilmelidir.
 •  

 

 

 

Etkinlik

Etkinlik (İng.)

Sayı

Saat

İş Yükü

 

 

 

 

Ders Saatleri (14 hafta)

Class Hours (14 weeks)

Alan Çalışması

Fieldwork

Ara Sınavlara Hazırlanma

Mid Term Exam Preparation

Ders Dışı Çalışma

Further Study

Araştırma Yapma - Proje

Research&Project

Sunum/Seminer

Presentation/Seminar

Final Sınavına Hazırlanma

Final Exam Preparation

Vaka İncelemesi

Case Study

Staj

Special Course Internship (Work Placement)

Tez Çalışması

Thesis Work

Rapor Sunumu

Presentation of the Report

Labaratuvar

Laboratory

Mikroöğretim (öğretmenlik programı için)

Microteaching (teacher training departments)

Ön Hazırlık

Preliminary Study

Okuma

Reading

Rapor Yazma

Report Writing

Ara Sınav 1

Mid Term Exam 1

Ara Sınav 2

Mid Term Exam 2

Kısa Sınav 1

Quiz 1

Kısa Sınav 2

Quiz 2

Ödev 1

Assignment 1

Ödev 2

Assignment 2

Uygulama

Application/Practice

Final

Final Exam

 

 1. İş Yükü Hesaplaması

Yukarıdaki örnek tabloda yer alan iş yükü girişinde; 1 kredi = 25.5 saatlik iş yüküne karşılık geldiğine göre, 163 saat iş yüküne karşılık elde edilen dersin kredisi 163/25.5= 6 AKTS’dir. AKTS hesaplama aşamasında, ondalıklı çıkan AKTS kredisi otomatik olarak tamsayıya çevrilmektedir.

Madde 9-  AKTS kredisi tam sayı olarak verilir.

Madde 10-   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi programlarına kabul ettiği öğrencilerin yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından aldıkları AKTS/ECTS kredilerini tanır.

Madde 11-  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, öğrenci değişim programı çerçevesinde gelen öğrencilerin akademik başarıları ile ilgili tüm konularda karar verme yetkisine sahiptir.

 Madde 12- Öğrencilerin almış oldukları notların, başka ülkelerdeki yükseköğretim kurumları tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi amacıyla, AKTS notlandırma sistemine göre dönüşümü yapılır. Bu dönüşümde aşağıdaki tablodan yararlanılır.

Başarı Notu  Değerlendirme Tablosu

BAŞARI NOTU

HARF NOTU

KATSAYI

AKTS NOTU

90 – 100

AA

4.00

A

85 – 89

BA

3.50

 

B

80 – 84

BB

3.00

70 – 79

CB

2.50

 

C

60 – 69

CC

2.00

55 – 59

DC

1.50

D

50 – 54

DD

1.00

E

40 – 49

FD

0.50

F

0 –  39

FF

0.00

FX

Yeterli

YE

-

S

Yetersiz

YS

-

U

Devamsız

DS

0.00
(Kredili Dersler için)

NA

 

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 13- Bu yönergede hüküm bulunmayan konularda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından her akademik yıl için hazırlanan “LLP-Erasmus Uygulama Elkitabı”nda geçen hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlülük  

Madde 14- Bu Yönerge, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunda kabulünden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15- Bu Yönerge, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.