Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK)

ÇOMÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü

Meslek Yüksekokullarında eğitimin organizasyonu, üretkenliğin arttırılması ve sorunların giderilmesi için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak amacıyla oluşturulan MEYOK, aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:

a) "Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi / METEB içindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”te belirtilen görevlerin yapılmasını sağlamak,
b) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde yeni meslek yüksekokulları ve bunlara bağlı bölüm ve programların açılması ile ilgili olarak Senatoya görüş bildirmek,
c) Sektörlerin ara kademe meslek elemanları ile ilgili gereksinimlerini belirleyerek, Meslek Yüksekokullarının bu amaç doğrultusunda eğitim-öğretim planlarında uygulamalara ağırlık verilmesini sağlayıcı kaynak yaratma potansiyellerini ve üretkenliklerini arttırıcı düzenlemeler yapmak, personel, kütüphane, laboratuvar, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak için gerekli planlama ve uygulama çalışmalarını yapmak ve desteklemek,
d) Meslek Yüksekokulları mezunlarına yönelik hizmet içi sertifikalı eğitim programlarının düzenlenmesini desteklemek,
e) Öğretim programları ve uygulamalarında koordinasyonu sağlamaktır.

DUYURULAR Tüm Duyurular
  • Duyuru Bulunamadı!