Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK)

İşyeri Uygulaması Eğitimi Yönergesi

ÇOMÜ Senatosu'nun 30.05.2019 tarih, 06 Toplantı Sayılı ve 20 sıra no.lu kararıyla kabul edilmiştir.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İŞYERİ UYGULAMASI EĞİTİMİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKSAL DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1-  Bu yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında “İşyeri Uygulaması Eğitimi’ni” uygulamak isteyen Meslek Yüksekokulu Programlarının, üçüncü veya dördüncü yarıyıllarda yapacakları eğitimin planlanması, koordine edilmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel ilke, kural ve yöntemleri belirlemek ve uygulanmasını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulları öğrencilerinin ilgili sektörlerdeki işyerlerinde yapacakları İşyeri Uygulaması dersi ile ilgili faaliyetleri, esasları, işbirliği protokolü ve taraflarını, akademik personeli ve öğrencileri kapsamaktadır.

Hukuksal Dayanak

Madde 3- Bu yönerge; 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6111 sayılı Kanunu’nun 62. ve 64. Maddeleri ve “Mesleki Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Yerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” ile “Çanakkale Onsekiz Mart  Üniversitesi Lisans ve Ön lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede geçen;                                                                         

Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

ÜBYS: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemini,

MEYOK: Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğünü,

Meslek Yüksekokulları: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokullarını,

İşbirliği Protokolü: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulları ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren işyerleri arasında yapılan protokolü,

Programlar: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Programlarını,

İşyeri Uygulaması Eğitimi Raporu: Bu yönergede belirtilen esaslara göre ve işyeri uygulaması eğitimi süresince yapılan iş ve işlemleri kapsayacak biçimde ilgili öğrenci tarafından hazırlanan, yazılan ve teslim edilmesi gereken raporu,

İşyeri Uygulaması Eğitimi Dersi: 2019-2020 Akademik yılından itibaren geçerli olmak üzere eğitim programlarının, üçüncü veya dördüncü yarıyılına eklenen ve öğrenciler tarafından zorunlu veya seçmeli ders olarak uygulanacak olan İşyeri Uygulaması Eğitimi dersini,

İşyeri: Uygulama yapılan kamu/özel kurum, kuruluş ve işletmelerini,

Meslek Yüksekokulu Müdürü: İşyeri eğitim uygulaması organizasyonunun en üst düzey yetkilisi ve yöneticisini,

İşyeri Uygulaması Eğitimi Kurulu: İş yerinde eğitim uygulaması esnasında karşılaşılan sorunların çözümü için gerekli düzenlemeleri yapmak üzere Meslek Yüksekokulu Müdürü Başkanlığında, Müdür Yardımcısı, ilgili programların Bölüm Başkanları, Meslek Yüksekokulu Sekreterinden ve sekretaryasından oluşan kurulu,

İşyeri Uygulaması Eğitimi Program Koordinatörü: İlgili programların bölüm başkanlarının öğrencilerin İşyeri Uygulaması Eğitimini planlamak, koordine etmek, yürütmek ve değerlendirmek üzere görevlendirdiği öğretim elemanlarını,

Denetçi Öğretim Elemanı: İşyerinde eğitim uygulaması program koordinatörünce gerektiği takdirde ilgili bölüm başkanlığına önerilen ve meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından görevlendirilecek olan, öğrencilerin İşyeri Uygulaması Eğitimini yaptıkları işletmelerdeki çalışmalarını yerinde denetleyen öğretim elemanlarını,

İşyeri Uygulama Sorumlusu: İşyerinin yönetiminden, alınan kararlardan birinci derecede sorumlu olan işyeri yöneticisi veya işyeri müdürünü,

İşyeri Eğitim Sorumlusu: İşyeri Uygulaması Eğitimi yapılan işyerinde, mesleki eğitimi bilen ve uygulayan, işyeri yöneticisinin veya işyeri müdürünün belirleyeceği sorumlu veya sorumluları tanımlar.

İKİNCİ BÖLÜM

GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Madde 5- (1) İşyeri Uygulaması Eğitimi Program Koordinatörünün Görevleri

a) İşyeri Uygulaması Eğitimi dersini, programın özelliklerine uygun olarak planlamak, koordine etmek, yürütmek ve değerlendirmek,

b) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Takvimine ve ilgili yönergeye bağlı olarak belirlenen işyeri uygulaması eğitimi takvimini uygulamak,

c) İşyeri uygulaması eğitiminde öğrenci tarafından kullanılacak formların temini konusunda bilgilendirme yaparak kontrolünü sağlamak,

d) Uygulamanın yürütülmesini sağlamak üzere gerektiğinde öğrencilerle toplantılar yapmak, bilgi aktarmak ve yönlendirmek,

e) İşyeri uygulaması eğitimi yerleri ile ilgili işyerleri ile gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak,

f) Öğrencilerin İşyeri Uygulaması Eğitimi yer değişikliği taleplerini Bölüm Başkanlığı ile birlikte yönergeye uygun olarak yürütmek,

g) İşyeri uygulaması eğitiminin denetimlerini gerçekleştirmek.

h) Gerektiğinde diğer bölümlerden de denetçi öğretim elemanı ve/veya elemanları görevlendirilebilmesini talep etmek için ilgili bölüm başkanlığına bilgi vermek ve önermek,

ı)  İşyerlerinde uygulama yapan öğrencilerin sigorta giriş işlemlerini takip etmek

i) Tamamlanan işyeri eğitim uygulama formlarını ve raporunu zamanında toplamak, değerlendirmek ve öğrenci bilgi sistemine harf/not girişlerini yapmak.

(2) İşyerinin Görevleri:

a) Öğrencilere “İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uygun” bilgilendirmeler yapmak, gerekli eğitimleri vermek ve uygulama yapılan sektörün özelliğine göre kişisel koruyucu donanımları temin etmek.

b) Yemek, servis, iş elbisesi gibi temel ihtiyaçları karşılamak.

c) Öğrencilere karşı Madde 3’de belirtilen ilgili kanun ve sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek.

(3) Meslek Yüksekokulu Müdürünün Görevleri:

a) İşyeri uygulaması eğitimi yapılacak iş yerlerini ve öğrenci kontenjanlarını belirlemek. 

b) İşyeri uygulaması eğitimi eğitiminin yapılacağı iş yeri ile gerekli resmi yazışmaların yapılmasını sağlamak,

c) İşyeri uygulaması eğitimi çalışmalarının yürütülmesini denetlemek,

d) İşyeri uygulaması eğitimi süresince öğretim elemanları, iş yeri yetkilisi ve öğrencilerden gelen sorunların değerlendirilmesi için İşyeri Uygulaması Eğitim Kurulunu toplamak,

(4) İşyeri Eğitim Sorumlusunun Görevleri:

a) İşyeri Uygulaması Eğitimini alan öğrencilere; iş yerlerinde yapılan uygulamalar ve faaliyetlerle ilgili bilgiler vermek, işlerin nasıl yapılacağını göstermek ve denetlemek,

b) İşyeri Uygulaması Eğitimini alan öğrencilerin devamlılığını izlemek, mazeret izinlerini değerlendirmek ve devam çizelgesine işlemek,

c) İşyeri Uygulaması Eğitimi ile ilgili sorunlarda ve sıkıntılı hallerde iş yeri eğitim uygulaması program koordinatörüne bilgi vermek,

d) İşyeri Uygulaması Eğitimi sonunda hazırlanan öğrenci değerlendirme formunu ve devam çizelgesini ikişer nüsha olarak doldurmak. Bunlardan bir nüshasını işyeri uygulaması sorumlusuna, diğerini ise program koordinatörüne teslim etmek.

(5) Öğrencinin Görev ve Sorumlulukları:

a) İşyeri Uygulaması Eğitimi ile ilgili belge ve formları doldurarak işyeri eğitim uygulama koordinatörüne teslim etmek.

b) İşyeri Uygulaması Eğitimi yapacakları yerlerde ve uygulama süresi boyunca, iş yeri eğitim sorumlusunun gözetiminde olup kendilerine verilen görevleri yapmak.

c) "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" ve uygulama eğitimlerini sürdürdükleri iş yerinin çalışma, disiplin, kılık/kıyafet, mesai saatleri ve iş güvenliği ile ilgili kurallarına uymak.

d) İşyeri Uygulaması Eğitimi ile ilgili her türlü mazeret ve isteklerini iş yeri eğitim uygulamasından sorumlu koordinatör öğretim elemanına bildirmek.

e) Öğrenci işyeri değişikliği yapması gereken durumlarda, program koordinatörüne yazılı olarak başvurmak.

f) Kullandıkları her türlü araç ve gereci özenle kullanmak.

g) İşyeri uygulaması eğitimi yerlerinden ayrılmalarını ve izin almalarını gerektirecek zorunlu hallerde, İşyeri Eğitim Sorumlusundan onay almak.

h) İşyeri uygulaması eğitimi süresince sendikal faaliyetlere katılmamak.

ı) İşyeri uygulaması eğitiminde yaptıkları çalışmaları Güz/Bahar dönemi final sınavları ilk hafta içerisinde uygulama raporu haline getirip sorumlu İşyeri Uygulaması Eğitimi program koordinatörü olan öğretim elemanına en geç Güz/Bahar dönemi final sınavları son günü, kapağı ve her sayfası işyeri yetkilisince imzalanmış ve mühürlenmiş olarak (kapalı zarf usulüne göre) elden teslim etmek zorundadırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞYERİ UYGULAMA EĞİTİMİNİN YÜRÜTÜLMESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

İşyeri Uygulaması Eğitimi Dersi 

Madde 6- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Meslek Yüksekokulları Yönetim Kurulları kararı ile öğretim planlarında yer alan İşyeri uygulaması eğitimi dersini alan öğrencilerin mezuniyete hak kazanabilmeleri için, bu dersten başarılı olması gerekmektedir. Başarısız olan öğrencilere devamsızlıktan kalmış kabul edilerek “DS” notu verilir.

İşyeri uygulaması eğitimi dersini seçen öğrencilerin  ‟İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” 5510 sayılı kanun gereği ve SGK hükümlerine göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından ödenir.

İşyeri Uygulama Dersi Seçme Önkoşulları

Madde 7-

(a) Öğrencilerin bu dersi seçebilmesi için GNO’su en az 1.80 olması,

(b) İş Sağlığı ve Güvenliği dersinden başarılı olması veya İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası almış olması gerekmektedir.

İşyeri Uygulaması Eğitiminin Süresi ve Zamanı

Madde 8- (1) İşyeri uygulaması eğitiminin süresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Takvimine uygun olarak, ilgili meslek yüksekokulu programlarının öğretim planları doğrultusunda, 3. veya 4. yarıyılda (veya takip eden yarıyıllarda)  günde 8 saat olacak şekilde uygulanır.

İşyeri Uygulaması Eğitiminin Süresinin Açıklaması:

Çanakkale Onsekiz Üniversitesi Akademik Takvimine göre bir yarıyıl 16 haftadan oluşmaktadır. Buna göre;

14 Haftalık süre: Ders kayıt onayının yapılması, gerekli belgelerin onaylatılması ve dersin işyerlerinde yapılacak zaman dilimlerini ifade eder.  

2 Haftalık süre: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Takviminde yer alan yarıyıl sonu sınavları (dönem sonu sınavı) haftasıdır. Öğrenci iki haftalık bu sürenin ilk haftasında İşyeri Uygulaması Eğitimi Raporunu hazırlar. İkinci haftasında ise İşyeri Uygulaması Eğitimi Raporunu ilgili program koordinatörüne teslim eder. 

(2) İşyeri uygulaması eğitimi dersi, 3. veya 4. Yarıyıl süresince haftada en az 3 gün süreyle (15 AKTS’lik) veya haftada 5 gün süre (30 AKTS’lik) ile zorunlu/seçmeli ders şeklinde yapılabilir. Bu eğitimin şekline ve dersin statüsüne ilgili meslek yüksekokulu yönetim kurulu karar verir.

(3) Zorunlu hallerde (grev, işyerinin kapanması, yangın vb.) öğrenci, İşyeri Uygulaması Eğitimi dersini gördüğü iş yerini değiştirebilir. Bunun için ilgili program koordinatörüne başvurur,  14 haftalık eğitim süresi dikkate alınarak, akademik takvim doğrultusunda yeni bir işyerinde devam etmesi sağlanır. Akademik takvim dışına çıkılması halinde öğrenci bu dersi tekrar etmek zorundadır.  

(4) İşyeri uygulaması eğitimi dersine öğrencilerin %80 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır. Öğrenciler toplam sürenin %80’ına devam etmedikleri takdirde DS notu olarak İşyeri uygulaması eğitimi dersinden başarısız sayılırlar.

İşyeri Uygulaması Eğitimi Yerlerinin Belirlenmesi

Madde 9- İşyeri uygulaması eğitiminin yapılacağı yerler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Meslek Yüksekokulları Müdürlükleri tarafından belirlenir. Bu nedenle Meslek Yüksekokulları Müdürlükleri ile ilgili iş yerleri arasında İşbirliği Protokolü imzalanır. Öğrenci, belirlenen iş yerleri dışındaki yerlerde İşyeri Uygulaması Eğitimi dersini alamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İŞYERİ EĞİTİM UYGULAMASININ BAŞLAMASI, DENETLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

İşyeri Uygulaması Eğitiminin Başlatılması

Madde 11- İşyeri Uygulaması Eğitimi’ne başlayacak öğrenci, ders ekleme-bırakma haftasında; İşyeri Uygulaması Eğitimi ile ilgili belgeleri doldurarak işyeri ve ilgili meslek yüksekokulu müdürlüğüne onaylatmak zorundadır.  

İşyeri Uygulaması Eğitiminin Denetimi

Madde 12-

(1) Öğrenciler, haftada en az bir defa İşyeri Uygulaması Eğitimi yapılan işyerine gidilerek denetlenir. Bu denetim, ilke olarak programların İşyeri Uygulaması Eğitimi Koordinatörü tarafından veya ilgili bölüm başkanlığınca görevlendirilen denetçi öğretim elemanlarınca yürütülür. Bu denetimlerde denetim ile ilgili formlar doldurulur. Bu formlar denetçi öğretim elemanları tarafından doldurulduğu takdirde denetim sonrası ilgili İşyeri Uygulaması Eğitimi Koordinatörüne teslim edilir.

(2) İşyeri uygulaması eğitimi süresince öğrencilerin takip ve denetimi, işyeri eğitim uygulamanın daha verimli ve amacına uygun bir şekilde yapılabilmesi için ilgili program öğrencileri gruplara bölünebilir veya birleştirilebilir. Oluşturulan her grup listesi için sorumlu bir öğretim elemanı görevlendirilir.

İşyeri  Uygulama Eğitimi Dersinin Değerlendirilmesi

Madde 13- (1) Öğrencilerin işyeri uygulama eğitimleri, bu yönergenin 13(2) maddesinde belirtilen kriterler dikkate alınarak değerlendirilir ve not giriş işlemleri “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili maddesine göre İşyeri uygulaması Eğitimi Koordinatörü tarafından yapılır.

(2) İşyeri Uygulaması Eğitimini Değerlendirme Kriterleri;

a) İşyerinin öğrenciyi değerlendirme puanı (Ağırlık: %40),

b) Denetçi öğretim elemanı tarafından yapılan yerinde denetim puanı (Ağırlık: %30),

c) İşyeri uygulama eğitim raporu puanı (Ağırlık: %30)’ndan oluşmaktadır.

Değerlendirme ağırlıkları sonucu ile ortaya çıkan notlar, programların işyeri eğitim koordinatörü tarafından (Ağırlıklar: %40 + %30 + %30 şeklinde), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) üzerinden ilan edilir. Öğrencilerin ders geçme notu olarak “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uygulanacaktır.

İşyeri Uygulaması Eğitimin Geçersiz Sayılacağı Durumlar

Madde 14- (1) Bu yönergenin Madde 8(3) ve 8(4)’de belirtilen sürelere mazeret belirtmeden uyulmadığı takdirde İşyeri Uygulaması Eğitimi geçersiz sayılır.

(2) İşyeri Uygulaması Eğitimi, programların işyeri eğitim koordinatörü tarafından onay verilmeyen ya da bilgisi dışında bir yerde yapılmış olması durumunda İşyeri Uygulaması Eğitimi geçersiz sayılır.

(3) İşyeri Uygulaması Eğitimi yapılan işyeri yetkililerinin, öğrencinin görevini gereği gibi yapmadığı ve/veya disiplinsiz davranışlarda bulunduğu doğrultusunda görüş bildirmeleri durumunda, “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” uyarınca öğrenci uyarı veya kınama cezası almış ise işyeri uygulamasına devam eder. Ancak öğrencinin okuldan uzaklaştırma cezası alması durumunda, ceza aldığı süreçte işyeri uygulamasına devam edemez. Uzaklaştırma cezası sona erdiğinde, devam edilmeyen süre uygulama süresine eklenerek uygulama tamamlattırılır. Ancak bu durumda uygulama bitim tarihi, akademik takvimde notların kesinleştiği son tarihin dışına çıkarsa uygulama iptal edilir.

(4) İşyeri Uygulaması Eğitimi veren işyerinin, işyeri yetkilisinin izni ve bilgisi dışında veya işyeri yetkilisinin bilgisi olduğu halde ilgili işyeri uygulama eğitim koordinatörüne bilgi verilmeden terk edilmesi (öğrencinin işyeri yetkilisinden izin alması veya işyeri dışında görevlendirilmesi gibi durumlarda bile mutlaka programların İşyeri Uygulama Eğitim Koordinatörünü anında bilgilendirmesi gerekmektedir),

İşyeri Uygulaması Eğitimi Değerlendirme Sonucuna İtiraz

Madde 15- İşyeri eğitim uygulaması değerlendirme sonucuna yapılan itirazlar,  “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri dikkate alınarak, İşyeri Eğitim Uygulama Kurulu tarafından sonuçlandırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Öğrencilerin Disiplin İşleri ve Sorumlulukları

Madde 16- (1) Öğrenciler, işyeri eğitim uygulaması yaptıkları iş yerinin her türlü kural ve koşullarına uymak ve üniversite/meslek yüksekokulu öğrencisi kimliğinin ve kişiliğinin gerektirdiği sorumluluk bilincine uygun davranmak zorundadırlar. Öğrenciler, işyeri eğitim uygulaması süresince, ”Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

(2) Öğrenciler, İşyeri Uygulaması Eğitimi süresince, uygulama yerlerinde verecekleri tüm maddi ve manevi nitelikteki zararlardan bizzat kendileri sorumludurlar.

(3) Öğrencilerin İşyeri Uygulaması Eğitimi yaptıkları işyerleri ile olan mali ilişkilerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin hukukî ve malî sorumluluğu bulunmamaktadır.

(4) İşyeri tarafından öğrenciye yapılacak ödemeler, kanunlara göre hüküm bulur ve bu ödemelere ait yasal sorumluluklar iş yerine ve işverene aittir.

Yatay Geçişle Gelen Öğrencilerin Durumu

Madde 17- Yatay geçişle gelen ve programlara intibakı yapılan öğrencilerin daha önce yaptıkları İşyeri Uygulaması Eğitimi dersinin geçerliliği, bölüm bBaşkanlarının görüşleri doğrultusunda Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

İşyeri Uygulama Eğitim Yerinin Değiştirilmesi

Madde 18 -  Uygulama yerinin bu yönerge Madde 8 (3)’de belirtilen zorunluluk nedenleriyle değiştirilmek istenmesi durumlarında öğrenci İşyeri Değişikliği Talep Dilekçesi ile ilgili meslek yüksekokulu müdürlüğüne başvurur. İşyerinin değiştirilmesi talebi ilgili meslek yüksekokulu yönetim kurulunca karara bağlanır.  

Yürürlük

Madde 20- Bu Yönerge hükümleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunun kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Uygulama

Madde 21- Bu Yönergede yer almayan durumlarda, Çanakkale Onsekiz Mart  Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri göz önüne alınır ve uygulanır. Nihai karar yetkisi ilgili meslek yüksekokulları yönetim kurullarına bırakılmıştır.

Yürütme

Madde 22- Bu Yönerge hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Müdürlükleri yürütür.