Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK)

Mesleki Uygulamalar Yönergesi

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞYERLERİNDEKİ EĞİTİM UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ

AMAÇ:


Madde 1- Bu yönergenin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Meslek Yüksekokullarında (MYO) öğrenim gören öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek laboratuar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek görev yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır.

KAPSAM:

Madde 2
- Üniversitemiz MYO öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışındaki işyerlerinde yapacakları eğitim, uygulama ve stajlarla ilgili faaliyetleri, öğrencilerin staja başlama koşulları ile stajın yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin esasları kapsamaktadır.

DAYANAK:

Madde 3-
Bu yönerge ÇOMÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 22/05/2002 gün ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan METEB içindeki MYO Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ VE EĞİTİM UYGULAMA KURULU

Madde 4
- METEB içindeki MYO Müdürlüğü, Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu için okul sanayi işbirliğini sağlayacak bir öğretim elemanı ile müdür yardımcıları arasından belirlenen MYO Okul-Sanayi Koordinatörünü seçer; belirlenen Okul-Sanayi Koordinatörü başkanlığında MYO’nun bölüm başkanları ve program koordinatörleri ile “MYO Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu” oluşturur.
MYO Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, Program ve Birimlere dayalı Staj Alanları; Staj Alanlarında gerekli gördüğü Program ve Birim staj çalışma ve değerlendirme komisyonları oluşturur.
MYO Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, Programlar ve Staj Alanları için belirlenen staj taleplerini, staj kontenjanlarını ve yerlerini Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na bildirir; Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nun Yüksekokul Staj Alanlarına tahsis ettiği staj kontenjanlarını ve yerlerini öğrencilere tahsis eder.
Bu kurul Ekim, Ocak ve Mayıs aylarında olmak üzere yılda en az üç toplantı yapar, toplantı ve değerlendirme ve sonuçlarını Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirir.

Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun görevleri:

a) Staj, eğitim ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin genel esasların düzenlenmesinde Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu ile işbirliği yapmak,
b) MYO’nun staj alanları ve genel esasları ile staj programını belirlemek,
c) Yüksekokul öğrencilerinin METEB içindeki MYO Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, staj ve eğitim uygulaması yapmalarını ve gerekli ön bilgileri almalarını sağlamak amacıyla toplantılar düzenlemek,
d) Stajda kullanılacak basılı evrakın zamanında düzenlenip, basılıp hazır hale gelmesini organize etmek,
e) Öğrencilere staj yeri temini hususunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak,
f) Öğrencilerin staj yerlerine dağıtımını yapmak,
g) Staj çalışmalarını denetlemek,
h) Staj çalışmalarının değerlendirilmesini yapmak,
ı) Gerekli gördüğü takdirde stajla ilgili mülakat ve uygulamalar düzenlemek.

Madde 5- MYO Okul Sanayi Koordinatörlüğü, öğrenci sayısını ve staj dallarını gösterecek ekli (1) no.lu formu bölgedeki Ticaret ve Sanayi Odalarının hazırlaması için Ekim ayı içerisinde Üniversite Staj ve Uygulama Kuruluna başvuruda bulunur.
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi içindeki Ticaret ve Sanayi Odalarınca, kabul edilen öğrenci sayısını ve staj dallarını gösterecek ekli (1) no.lu formu her yıl Ocak ayından başlayarak en geç Mart ayının son gününe kadar Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirir.
MYO Müdürlüğü, belirledikleri staj dalları öğrenci sayıları için ekli (2) no.lu formu doldurup her yıl en geç Mart ayının son gününe kadar Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirir.

STAJ PROGRAMI, SÜRESİ VE STAJ YERİ:

Madde 6-
Öğrenciler stajlarını MYO Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunca onaylanan staj yerlerinde, staj yönergesine ve programına göre yapmakla yükümlüdürler.

Madde 7- Öğrencilerin diploma almaya hak kazanabilmeleri için programları ile ilgili resmi-özel sektör kuruluşları ile yurt dışında benzer kuruluşlardaki iş yerlerinde 30 iş günü staj yapmaları zorunludur.
Bünyelerinde Uygulama Birimi bulunan MYO’ların da yukarıdaki staj süresine ek olarak 20 iş günü daha staj yapmak zorunludur.
Öğrenimleri devam eden öğrenciler stajlarını II. Yarıyıl sonundan başlayarak yapabilirler.
MYO Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun onayı ile gerektiğinde staj süresi birden fazla işyerinde yapılarak tamamlanabilir. Bu durumda olan öğrenciler yeni staj yeri için yeniden staj dosyası düzenletmek zorundadır.
Kontenjan yetersizliği nedeniyle staj yeri bulunamayan öğrenciler kendi bulacakları staj yerlerinden getirdikleri staj kabul belgelerini, MYO Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna onaylattıktan sonra staja başlarlar.

Madde 8- Öğrenciler yapmak zorunda oldukları staj, eğitim ve uygulama çalışmalarını, normal eğitim-öğretim programını aksatmayacak şekilde yurt dışında da yapabilirler. Ancak, öğrenci yurt dışı kabul belgesini ilgili MYO Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna verir. Bu talepler Kurul tarafından değerlendirilerek yurt dışında staj yapılıp yapılmamasına karar verir.
Yurt dışında stajını tamamlayan öğrenciler stajla ilgili belgeleri MYO Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna verirler; uygun görülen stajlar kurul tarafından onaylanır.

STAJ İÇİN İSTENEN BELGELER

Madde 9
- MYO Müdürlüğü staj yapacak öğrenciye staj dosyaları ile birlikte gerekli belgeleri teslim ederek, staj yapılacak işyerine gönderir.

Madde l0 -Staj yapacak öğrenciler staja başlayabilmek için;
a)MYO Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna, staj yapacak öğrencinin hangi MYO'da öğrenci olduğunu gösterir belgeyi, staj yapmak istediğini gösterir başvuru dilekçesini, öğrencinin aldığı dersleri ve yaptığı stajları gösteren belgeleri, özgeçmişi ile başvururlar.
b)Bu başvuruya bağlı olarak, MYO’nun Staj ve Eğitim Uygulama Kurulundan aldıkları resmi yazı ile beraber iki adet fotoğrafı staj yapacakları iş yerine verirler.

Madde 11- Öğrenciler, staj süresince kendilerine verilen programa ve iş yerinin özelliğine göre yürüttükleri çalışmaları günü gününe not eder ve staj raporu yazma kurallarına uygun olarak staj dosyasına işlerler. Bu dosyanın her sayfası ilgili staj amirince imzalanır. Staj bitiminde o kuruluşun veya iş yerinin amiri tüm çalışmaların kontrolünü yaparak onaylar.

Madde 12- Her öğrenci staja başlarken MYO tarafından kendilerine iki nüsha olarak verilen “GİZLİ” yazılı Staj Başarı Değerlendirme Formlarını (ekli 6-7 nolu formları) işyerine vermek zorundadır.

STAJLARIN DENETLENMESİ

Eğitici Personel ve Görevleri

Madde 13
- Staj yapacak öğrenciler, staj süresi boyunca işyeri tarafından belirlenecek eğitici personel gözetiminde bulunurlar. Eğitici personel, stajyerlerin belirli bir plan dahilinde stajlarını sürdürmelerinden ve staj planının gerektiği şekilde uygulanmasından sorumludur.

Denetçi Öğretim Elemanı

Madde 14
- MYO’nun Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunca seçilecek öğretim elemanları ile danışman öğretim elemanları tarafından staj yapmakta olan, stajyer öğrencileri staj yaptıkları işyerlerinde staj dönemleri boyunca en az bir defa denetlemek üzere görevlendirilirler. Öğrencilerin staj yeri; coğrafi yerleşim olarak ilgili MYO’nun uzağında bulunması nedeniyle o yüksekokulunun öğretim elemanları tarafından denetim yapılması zor veya imkansız ise denetim yapmak üzere staj yerinin bulunduğu coğrafi yerleşim yerine en yakın MYO’nun öğretim elemanlarından yararlanılır. Buna olanak bulunmadığı hallerde diğer öğretim birimlerinden ve kamu kuruluşlarının elemanlarından yararlanma yoluna gidilir.
Denetim sonucunda öğretim elemanı ekli (5) No.lu formu düzenleyerek ilgili MYO’nun Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna teslim eder.

Madde 15 – İşyerleri, bağlı oldukları odalar ya da kurumlar aracılığıyla, staj dönemi sonunda düzenleyecekleri ekli (6) ve (7) No.lu formları doldurarak stajın bitimini takip eden hafta içinde değerlendirmek üzere bir adedini “GİZLİ” kaydıyla taahhütlü olarak posta veya öğrenci kanalıyla MYO Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna gönderir.

STAJLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞARI

Madde 16
– Stajını bitiren öğrenci staj süresince yapmış olduğu iş ve işlemler ile ilgili dosyasını, en geç staj bitimini takip eden ilk ders kayıt dönemi içerisinde incelenmek ve değerlendirilmek üzere MYO Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bir dilekçe ekinde teslim eder. Süresi içerisinde staj dosyasını teslim etmeyen öğrenci o dönem için stajını yapmamış sayılır.

Madde 17- MYO Staj ve Uygulama Kurulu, mevcut staj defteri veya dosyasını, işverenden gelen işveren raporunu, ziyaretçi öğretim elemanından gelen raporu dikkate alarak bir değerlendirme yapar; gerekiyorsa öğrenciye dosya üzerinden düzeltmeler yaptırabilir. Dosyayı şekil ve içerik yönünden yeterli bulursa öğrencinin stajını kabul edebileceği gibi gerekli görürse ilgili öğrenciye bir mülakat veya uygulama da yaptırabilir.

Madde 18- Staj süresi sonunda başarısız olan veya stajına ara veren veya ara vermek zorunda olan öğrencilere, yasal öğrenimi süresi içerisinde iki hak daha verilir.

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİSİPLİN, KAZA VE SAĞLIK
DURUMLARI


Madde 19- Stajyer öğrenciler, staj yaptıkları işyerlerinin çalışma, iş koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak zorundadırlar. Stajyerler kusurları nedeni ile verecekleri zararlar nedeniyle, o işyeri elemanlarının sorumluluklarına tabidir.
Aksine hareket eden veya izinsiz, mazeretsiz üç gün üst üste veya staj dönemi boyunca staj süresinin %10'u oranında devamsızlık yapan stajyerin stajına son verilerek, durum Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirilir. Bu durumda stajyerin herhangi bir yasal talep hakkı doğmaz.

Madde 20- Stajyer öğrenciler için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri staj sırasında da geçerlidir.

Madde 21- Staj sırasında hastalanan veya hastalığı sebebiyle staja üç günden fazla devam edemeyen ya da bir kazaya uğrayan stajyerin stajı kesilerek; durum MYO Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirilir. Anılan kurul durumu Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu ile öğrencinin ailesine bildirmekle yükümlüdür.
Mazereti kadar gün staj süresine eklenir, ancak bu süre toplam sürenin yarısını geçemez.

STAJ SONU DEĞERLENDİRME RAPORU

Madde 22
- MYO Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından öğrencilerinin yaptığı stajın uygunluğu ve başarısı değerlendirilir ve sonuçları Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirilir.

Madde 23- Tüm ders ve uygulama yükümlülüklerini tamamladığı halde, stajı eksik olan veya stajı başarısız bulunan öğrenciler stajlarını tamamlayana kadar mezun olamazlar. Bu öğrencilere Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin kayıt yenileme hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME:
Madde24
- Bu yönerge hükümlerini MYO Müdürü yürütür.

Madde 25- Bu yönerge Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.