Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK)

MEYOK Yönergesi

ÇOMÜ Senatosu'nun 17.03.2016 tarih, 03 Toplantı Sayılı ve 16 sıra no.lu kararıyla kabul edilmiştir.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVESİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ (MEYOK) YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM ve YASAL DAYANAK

 

AMAÇ

Madde 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokulları arasında koordinasyonu sağlamak üzere kurulan “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğünün (MEYOK)” çalışma esaslarını belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2: (1) Bu Yönerge “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü”nün nitelikleri, organları ve işleyişi ile ilgili genel ilkeleri ve hükümleri kapsar.

YASAL DAYANAK

Madde 3: (1) Bu Yönerge 2547 Sayılı Yasanın 14.  Maddesi ve Yükseköğretim Genel Kurulunun 22.12.2008 tarih ve 24 sayılı oturumda alınan kararların (2008.24.2562) 11/ a maddesine göre düzenlenmiştir.

 

İKİNCİ BÖLÜM
TANIMLAR, ORGANLAR ve NİTELİKLER

TANIMLAR

Madde 4: (1) Bu Yönergede yer alan terimlerden;

 1. Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini (ÇOMÜ),
 2. Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu’nu,
 3. Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü’nü,
 4. Meslek Yüksekokulları: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokullarını,
 5. MEYOK: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğünü,
 6. METEB: Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesini,
 7. Koordinatör: MEYOK Koordinatörü’nü,
 8. Müdürler Kurulu: Koordinatör, Koordinatör Yardımcısı ve Meslek Yüksekokulu Müdürlerinden oluşan kurulu,
 9. Program Danışma Kurulu: Koordinatör Yardımcısı başkanlığında; ilgili programı bulunan meslek yüksekokullarının; eğitimden sorumlu müdür yardımcısı, bölüm başkanları, program koordinatörleri ve ilgili sektör temsilcileri ve (varsa) meslek yüksekokulu mezunları temsilcilerinden oluşan kurulu,

MEYOK’UN ÇALIŞMA ALANLARI

Madde 5: (1) Meslek Yüksekokullarında eğitimin organizasyonu, üretkenliğin arttırılması ve sorunların giderilmesi için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak amacıyla oluşturulan MEYOK, aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:

 1. METEB İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen görevlerin yapılmasını sağlamak,
 2. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde yeni meslek yüksekokulları ve bunlara bağlı bölüm ve programların açılması ile ilgili olarak Senatoya görüş bildirmek
 3. Sektörlerin ara kademe meslek elemanları ile ilgili gereksinimlerini belirleyerek, Meslek Yüksekokullarının bu amaç doğrultusunda eğitim-öğretim planlarında uygulamalara ağırlık verilmesini sağlayıcı kaynak yaratma potansiyellerini ve üretkenliklerini arttırıcı düzenlemeler yapmak, personel, kütüphane, laboratuvar, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak için gerekli planlama ve uygulama çalışmalarını yapmak ve desteklemek,
 4. Meslek Yüksekokulları mezunlarına yönelik hizmet içi sertifikalı eğitim programlarının düzenlenmesini desteklemek,
 5. Öğretim programları ve uygulamalarında koordinasyonu sağlamaktır.

ORGANLAR

Madde 6: (1) MEYOK’ta yer alacak organlar şunlardır:

 1. Koordinatör
 2. Koordinatör Yardımcısı
 3. Müdürler Kurulu
 4. Program Danışma Kurulu

KOORDİNATÖR VE KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Madde 7: (1) Koordinatör, Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten koordinatör aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2)  Rektör, Koordinatörün önerisi ile bir koordinatör yardımcısı görevlendirir. Koordinatör olmadığı zamanlarda koordinatör yardımcısı vekâleten görevi yürütür. Koordinatör yardımcısının görev süresi Koordinatörün görev süresi ile sınırlıdır.

KOORDİNATÖRÜN GÖREVLERİ

Madde 8: (1) Koordinatörün görevleri şunlardır:

 1. Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu’na başkanlık etmek,
 2. Bu yönerge esaslarına göre MEYOK’u yönetmek,
 3. Meslek Yüksekokulları arasında koordinasyonu sağlamak,
 4. Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu’nun kararlarını Rektörlüğe iletmek,
 5. MEYOK’un faaliyetleri ile ilgili olarak yarıyıl sonlarında Rektöre rapor vermek.

KOORDİNATÖR YARDIMCISININ GÖREVLERİ

MADDE 9: (1) Koordinatör yardımcısının görevleri:

 1. Program Danışma Kurulu’na başkanlık etmek,
 2. Koordinatör olmadığı zamanlarda koordinatöre vekâleten görevi yürütmek,
 3. Danışma Kurulu’nun kararlarını Müdürler Kurulu gündemine hazırlamaktır.

MÜDÜRLER KURULU 

Madde 10: (1) Müdürler Kurulu, Koordinatör başkanlığında Koordinatör Yardımcısı ve Meslek Yüksekokulu Müdürlerinden oluşur.

(2)   Müdürler Kurulu, Koordinatör başkanlığında her yarıyıl en az bir kere ya da Koordinatörün daveti üzerine uygun bir zamanda toplanır. Kurul toplantıları üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(3)    Müdürler Kurulu, bu Yönergenin 5. maddesinde belirtilen görevleri yerine getirir.

PROGRAM DANIŞMA KURULU 

Madde 11: (1) Program Danışma Kurulu; ilgili programı bulunan meslek yüksekokullarının; eğitimden sorumlu müdür yardımcısı, bölüm başkanları, program koordinatörleri, ilgili sektör temsilcileri ve (varsa) meslek yüksekokulu mezunları temsilcilerinden oluşturulur. Program Danışma Kurulu’na, Koordinatör Yardımcısı başkanlık eder.

PROGRAM DANIŞMA KURULU’NUN GÖREVLERİ

Madde 12: (1) Program Danışma Kurulu, ilgili bilim alanında eğitim- öğretim faaliyetlerinde bulunan programlar için;

 1. Müdürler Kurulu’na tavsiye niteliğinde karar almak,
 2. Durum analizleri yapmak,
 3. Meslek Yüksekokullarının benzer programlarındaki eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerini programlamak
 4. Nitelikli işgücü yetiştirebilmek için öneriler geliştirmek,
 5. Meslek Yüksekokullarının araç-gereç ve fiziksel imkânlardan en etkin bir biçimde yaralanmak için eğitim planlarını hazırlamak
 6. Üniversite – sektör işbirliğini arttırıcı tedbirler önermek,
 7. İlgili bilim alanlarındaki gelişmeler doğrultusunda program ve uygulama yöntemleri güncellemeleri takip etmek,
 8. Meslek odaları ile işbirliğini geliştirilmesi için faaliyetlerde bulunmak,
 9. Programların özelliğine göre teknik inceleme gezileri planlamak,
 10. Meslek odalarının yıllık faaliyet planları ile düzenlediği mesleki faaliyetlere öğrencilerin katılımı için önerilerde bulunmaktır.

SEKRETERYA - RAPORTÖRLÜK

Madde 13: (1) MEYOK Kurulları’nın sekreterya görevi ÇOMÜ Genel Sekreterliği tarafından yürütülür.

(2)   Müdürler Kurulu toplantı raportörü ÇOMÜ Genel Sekreterliği’nce belirlenen görevli tarafından yürütülür.

(3) Program Danışma Kurulu’nun toplantı raportörü kurul üyeleri arasından gündem oylaması sırasında kurul tarafından salt çoğunlukla belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TOPLANTI, GÜNDEM VE RAPOR

TOPLANTI VE KARAR ALMA

Madde 14: (1) Kurul üyeleri toplantıya en az 3 gün öncesinden yer, zaman ve geçici gündem belirtilerek çağırılır.

(2)   Kurul toplantıları, üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.

GÜNDEM

Madde 15: (1) Kurulların öngörülen gündemi kurul başkanları tarafından belirlenir ve iki toplantı arasındaki gelişmelere ilişkin rapor, toplantıdan önce üyelere ulaşacak şekilde gönderilir.

(2)   Gündeme eklenecek konular toplantı öncesinde kurul tarafından kararlaştırılır.

RAPOR

Madde 16: (1) Gündem maddelerine göre alınan kararlar ve bu kararların gerekçeleri raportör tarafından tutanakla sabit hale getirilir.

 1. Tutanakların oluşturulmasında kurul üyelerinin toplantı esnasında tuttukları notlar kullanılabilir.
 2. Kurul üyeleri isterlerse belirttikleri görüş ile ilgili metni toplantı sırasında raportöre iletir.

(2)   Toplantı esnasında tutulan tutanaklar ve kararlar toplantı sonrası imza altına alınır.

(3)   Alınan kararlar toplantı sonrası tüm kurul üyelerine elektronik ortamda iletilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YÜRÜRLÜK ve YÖNETME

YÜRÜRLÜK

Madde 17: (1) 10 Eylül 2002 tarih ve 6/3 sayılı Senato kararı ile kabul edilmiş olan ÇOMÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 18: (1) Bu yönerge, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği gün yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 19: (1) Bu yönerge hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.